Jogszabályok

A legfontosabb törvényi előírások a kártevőirtásban :

 

A következő oldalakon azon törvényi előírások kivonatait közöljük, amelyeke napjainkban, a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.

 

FIGYELEM! A törvények változnak!

 

Ezen dokumentációra nem hivatkozhat!

 

 1. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

 

Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása

 

 

 

 1. § (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni kötelesek.

 

(2) Az emberi test felszínén, illetve felhámjában élősködő ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemű fertőtlenítésének tűrésére az érintett személy köteles.

 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

 

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

 

 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében. 59. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint 71. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fertoző betegségek terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat rendelem el:

 

Általános rendelkezések

 

 1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre.

 

Rovarok és rágcsálók irtás

 

 1. § (1) a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb Ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók (a továbbiakban a rovarokkal együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról , ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) az Eütv. 73. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell.

 

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:

 

 1. Emberen élősködő vérszívó tetvek,

 

 1. Maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,

 

 1. Betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,

 

 1. Embervért is szívó bolhák,

 

 1. Ágyi poloska,

 

 1. Házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,

 

 1. Csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,

 

 1. Vándor- és házi patkány,

 

 1. házi egér és a lakásban megtelepedett egyéb egerek,

 

 1. az előző, a.- i. pontokban fel nem sorolt bármely egészségügyi kártevő, amennyiben tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi szempontból veszélyt jelent.

 

(3) A (2) bekezdés h.- i. pontjaiban felsorolt rágcsálók elleni védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. E jogszabály alkalmazása szempontjából lakott területnek tekintendő a városok és községek beépített terül esetén a lakóházak (középületek, üzemek stb.). Valamint az utcák (terek,parkok stb.).Továbbá – területi elhelyezkedésüktől függetlenül – a repülőterek, kikötök, személy- és teherpályaudvarok, egészségügyi intézmények, üdülök, táborok, valamint élelmiszer-ipari, élelmiszer-kereskedelmi, közétkeztetési és vendéglátó-ipari egységek, illetőleg a mezőgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épületei nek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek. Az épületekkel és az épületeket körülvevő 100 méter széles területsávval együtt.

 

(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.

 

(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a városi intézet határozattal kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

 

(6) A fenntartó a védekezést házilagos kivitelezésben is elvégezheti. Ennek eredménytelensége esetén a városi intézet határozatban elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy igénybevételét.

 

(7) Amennyiben a védekezés közvetlen járványveszély elhárítása miatt szükséges, annak végrehajtásáról a városi intézet haladéktalanul gondoskodik.

 

(8) Ha a városi intézetnek a védekezésben való részvétele azért vált szükségessé, mert a fenntartó a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegte, akkor a városi intézet a fenntartót a védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 

 1. § Nemzetközi személy- és áruszállítást végző légi-, vízi- és szárazföldi járművek, valamint a repülőterek és kikötök egészségügyi kártevőktől való mentességét a nemzetközi egészségügyi előírásokban rögzített kötelezettségek nek megfelelően biztosítani, kell.

 

 1. § (1) A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat, valamint a városi és megyei intézetek feladatait az OEK által időszakosan kiadott “Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” tartalmazza.

 

‘(2) A védekezés részletes előírásaira vonatkozóan az 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

 

 1. számú melléklet a 18/1998. (VI 3.) NM rendelethez

 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai

 

 

 

 1. Vérszívó tetvek

 

 1. Szúnyogok

 

Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton csak az OTH engedélyével juttatható ki a környezetbe.

 

Légi úton történő szúnyogirtás és szúnyoglárvairtás egészségügyi gázmester szakmai irányításával végezhető.

 

A légi úton történő szúnyoglárvaírtáshoz entomológiai szakképzettséggel rendelkező személy részvétele is szükséges.

 

 1. Legyek

 

A házi legyek ellen védekezni kell

 

 1. a) az otthonukban ápolt, legyek közvetítésével is terjedő enterális fertőző betegek és nyilvántartott kórokozó-hordozók környezetében,

 

 1. b) egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben,

 

 1. e) élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),

 

 1. d) piacokon és vásárcsarnokokban,

 

 1. e) vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,

 

fl mezőgazdasági egységek épületeiben,

 

 1. g) települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken,

 

 1. h) nyilvános és közhasználatú WC-kben,

 

 1. i) tömegszállásokon .

 

A házi legyek elszaporodásának megakadályozása érdekében a tenyészőhelyek megszüntetéséről, illetőleg azoknak alkalmatlanná tételéről a következő módon kell gondoskodni:

 

 1. a) a trágya megfelelő, lehetőleg zárt tárolásával vagy rendszeres – a meleg évszakban (májusoktóber) legalább hetenként egyszeri. Városi településeken hetenként kétszeri – elszállításával az emberi településtől 2 km-nél távolabb levő helyekre,

 

 1. b) szerves anyagokat tartalmazó szemét, konyhai és egyéb hulladék (pl. csont. vágóhídi maradék stb.) zárt tárolásával. Folyamatos elszállításával vagy megsemmisítésével, a tároló edényzet rendszeres tisztításával oly módon, hogy a folyamatok alatt a tenyészés megszüntethető, vagy jelentős mértékben csökkenthető legyen,

 

 1. c) az űrgödrös árnyékszék oly módon való megépítéséveI vagy átépítésével, ami a házi legyek behatolását az űrgödörbe megakadályozza, vagy jelentős mértékben csökkenti,

 

 1. d) a használatban levő árnyékszék tisztán tartásával, rendszeres űrítéséveI.

 

 1. Csótányok

 

A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni:

 

 1. Egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,

 

 1. Élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken

 

(üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),

 

 1. Piacokon és vásárcsarnokokban,

 

 1. Vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,

 

 1. Tömegszállásokon.

 

 1. Ágyi poloska

 

Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni:

 

 1. szállodákban,

 

 1. üdülokben,

 

 1. diákotthonokban,

 

 1. munkás- és tömegszállásokon,

 

 1. minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek.

 

Használt textíliát (ruhaneműt, ágyneműt, takarót, matracot), bútort, képet stb. csak rovarmentes állapotban szabad eladni, vagy forgalomba hozni. Használt holmik vételével és eladásával foglalkozó jogi és természetes személyek az általuk forgalomba hozott tárgyak, illetőleg a tárgyakat szállító járművek rovarmentesítéséről gondoskodni kötelesek. Épületbontásból származó faanyagot (ajtó- és ablaktokot, fal- és padlóburkoló anyagot stb.) csak hat hónapig tartó, üres, használaton kívül álló helyiségben történő tárolás, illetőleg hatásos rovarmentesítés után szabad forgalomba hozni.

 

 1. Embervért is szívó bolhák

 

A bolhák megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni

 

 1. Olyan nagy forgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak. egyéb szórakozóhelyek, várótermek stb.),

 

 1. Közforgalmú járműveken.

 

Állattartás esetén a bolhák ártalmának jelentkezésekor a védekezést az állatok tartózkodási helyére is (pl. sertésólra stb.) ki kell terjeszteni.

 

 1. Rágcsálók

 

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni

 1. Egészségügyi, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben
 2. Élelmiszerek és italok előállítására tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.)
 3.  Vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
 4. Piacokon és vásárcsarnokokban,
 5. Szeméttelepeken, települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban.
 6. Állattenyésztő és állattartó telepeken, városi területen fenntartott istállókban, állatkertekben,
 7. Szerves ipari nyersanyagokat (bor. Csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
 8. Romépületben nagyobb épületbontások és építkezések, terül esetén,
 9. folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkány járta partszegélyein,
 10. Folyami és tóparti kikötőkben, vasúti pályaudvarokon, repülőtereken.

 

Folyamatos gócirtást kell elrendelni minden olyan helyen (esetben), ahol (amikor) a rágcsálók Nagymérvű elszaporodása következtében a környezetet is veszélyeztető rágcsálógóc keletkezett. A tisztifőorvos előírása szerint gondoskodni kell a rágcsálók ártalmának megelőzéséről (életkörülményeik megnehezítéséről, búvó- és fészkelőhelyeik megszüntetéséről, közlekedési útjaik elzárásáról, táplálékuk megvonásáról stb.).

 

 

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

 

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 

 

 

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 25. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben- a következőket rendeljük el:

 

A rendelet hatálya

 

 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 2. § a) pontjában meghatározott, a Kbtv. hatálya alá tartozó, a

 

(2) bekezdésében nem említett biocid termékek elállításának és forgalomba hozatalának a Kbtv.- ben nem szabályozott feltételeire.

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerint orvostechnikai terméknek minősülő biocid termékekre.

 

(3) A 20. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak a biocid termékek vasúton, közúton, vízi úton, tengeren vagy légi úton történő szállítására.

 

Fogalom meghatározások

 

 1. § E rendelet alkalmazásában

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás